Sardonyx Agate

Chakra

Element


Sardonyx

Sardonyx เป็นหินที่ทำให้ตัวตนเราชัดเจน พร้อมช่วยคุ้มครองเราในเวลาเดียวกัน

ตัวตนของเราที่ Sardonyx ช่วยสร้างให้กับเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของการมี integrity (การยึดถือหลักคุณธรรม) ดังนั้นจึงมีความชัดเจน และความดีงามมาก ทำให้เกิดการดึงดูดคนดีๆ ที่เคารพนับถือ และเกื้อกูลกันให้เข้ามา จึงเรียกได้ว่าเป็นหินที่ส่งเสริมให้เรา lucky in games และ lucky in love

Sardonyx เป็นหินที่มีบทบาทกับความสัมพันธ์มาก ในการทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

Sardonyx กระตุ้นความสมดุลทางอารมณ์ โดยช่วยดึงเราออกจากภาวะจิตตก แล้วมีมุมมองต่อสิ่งต่างๆ ในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมกับสนับสนุนให้เราควบคุมตัวเองได้ดี ไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นทาสของอารมณ์ และเลือกทำตามความเหมาะสมได้อย่างหนักแน่น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก