Chrome Diopside

Chakra

Element


Chrome Diopside

Chrome Diopside คือที่สุดของหินที่มีบทบาทต่อการรู้แจ้ง (enlightenment) และการ healing ทุกในทุกมิติ (physical, mental, emotional, spiritual) จึงเป็นหินที่คนทำงานด้านจิตวิญญาณตามหา แม้ว่าจะหายากมากๆ ก็ตาม โดยสีของ Chrome Diopside ยิ่งเขียวเข้มเท่าไหร่ ยิ่งดี

Chrome Diopside ทำการ heal, balance, และ restore พลังงานให้กับเราในทุกๆ ชาติภพ ผ่านการเชื่อมต่อเราเข้ากับ Life Force in Full Light Spectrum แล้วทำงานกับเราในระดับ Soul Level ทำให้เกิดเป็นการ healing ในทุกๆ มิติ ของเรา

Chrome Diopside เชื่อมโยงเราเข้ากับ Electromagnet Field ในแกนกลางโลก หรือ หัวใจของโลก ทำความสัมพันธ์ที่เรามีกับโลกนั้นแน่นแฟ้นมาก ทั้งในระดับ Consciousness และ กับ beings ต่างๆ ที่อยู่ในภพอื่นๆ ของโลกได้ เช่น nature spirits, devas, plants, animal, crystals

Chrome Diopside ทำงานกับ Heart จักระของเราโดยตรง ทำให้เราหัวใจพร้อมเปิดรับความรู้สึกดีๆ จากคนอื่น และสิ่งรอบตัว

Chrome Diopside ช่วยให้เราปล่อยวางกฏเกณฑ์ชีวิต ความคาดหวังที่เราเองเป็นผู้กำหนด ทำให้เราอ่อนโยนลง ไม่ดึงดัน หรือ ก้าวร้าว และรู้สึกถึงความรักที่เรามีให้กับตัวเองได้ จนรู้รับและยอมรับคนอื่นเข้ามาในชีวิตได้ด้วย

Chrome Diopside ยังเป็นหินที่สนับสนุนให้เราเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ โดยการเติบโตที่ Chrome Diopside ให้นั้นจะเน้นไปที่ “ความสมดุล” มากที่สุด

หากเรามีความเชื่อใดๆ ที่ตีกรอบเราไว้จากการเติบโตไปเป็นคนที่ดีขึ้น สมดุลขึ้น Chrome Diopside จะช่วยเคลียร์ limiting beliefs เหล่านั้นให้ เพื่อให้เราสามารถเปิดรับโอกาส และความเป็นไปได้อื่นๆ ให้เข้ามา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก