Yellow Clay Skeleton Quartz

Chakra

Element


Yellow Clay Skeleton Quartz

Yellow Clay Skeleton Quartz คือ Elestial Quartz ที่มีอีกหลายชื่อเรียกคือ Jacare Quartz Crystal และ Alligator Quartz โดยมักพบใน 2 ลักษณะคือ

  1. เป็นการฟอร์มตัวขึ้นมาด้วย Quartz หลายๆ อัน
  2. หรือ มีลักษณะเป็น pattern แบบเรขาคณิตเรียงตัวกันเป็นชั้นๆ โดยมี clay แทรกอยู่

Yellow Clay Skeleton Quartz เป็นหินที่ทำงานกับทุกจักระ โดยเน้นไปที่ 2,3,4,5,6,7 เพื่อทำการเชื่อมต่อเราเข้ากับ spiritual energy จำนวนมากเพื่อให้เราสามารถเดินทางไปตาม Highest Purpose ได้อย่างแน่วแน่

การสมาธิกับ Yellow Clay Skeleton Quartz จะช่วยเคลียร์ Aura ให้กับเราอย่างหมดจด ทำให้เราปราศจากสิ่งใดๆ มากวนความคิด กวนใจ หรือแม้แต่สิ้นเปลืองพลังงาน

Yellow Clay Skeleton Quartz จัดการกับความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือ ไม่สอดคล้องกับจุดหมายอันดีงามของเรา

Yellow Clay Skeleton Quartz ทำให้เราสามารถเข้าถึงความรัก ความรู้ และ อัจฉริยะภาพจากโลกเบื้องบน แล้วนำคุณค่าเหล่านั้นมาใช้ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันของเราให้เป็นไปได้ด้วยดี

เหมาะให้ร่วมกับ Seraphinite เพื่อทำให้สื่อสารกับ angels ได้ชัดเจนมากๆ)

การสมาธิกับ Yellow Clay Skeleton Quartz ทำให้เรารับพลังงานความรัก องค์ความรู้ และ wisdoms จาก higher beings ได้ชัดเจน แล้วหลอมรวมเข้าสู่ความเป็นคนของเรา

Yellow Clay Skeleton Quartz ช่วยให้เราปลดปล่อยอารมณ์ผิดหวังเสียใจ, ความกลัว, ความไม่พอใจ ต่างๆ ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดที่วกวน และเป็นโทษกับตัวเราเองไปได้

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก