White Quartz Druzy Geode

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Chakra

Element


White Quartz Druzy Geode

แร่ที่มีลักษณะการฟอร์มตัวเป็น Druzy นั้นมักพบในบริเวณแหล่งน้ำ เพราะ Druzy เกิดจากการที่น้ำพัดพาแร่ธาตุมาเกาะที่ผิวหิน และเมื่อน้ำแห้งไปจึงเปิดเป็น Druzy และมักเกิดขึ้นในรูปแบบของ Geode

Druzy Quartz คุณสมบัติที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่ม และขยายพลังงานให้กับคริสตัลอื่นๆ จึงเป็นที่นิยมในการใช้นั่งสมาธิร่วมกับหินอื่นๆ

Druzy Quartz ช่วยขยาย awareness และ raise vibration ให้กับคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำ ส่งผลให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณได้

Druzy Quartz ยังช่วยคลายความเครียด ส่งผลให้เรา focus กับสิ่งที่เรามองอะไรได้ชัดเจนขึ้น หรือ มี mental clarity ที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆ ตามจริง มากกว่าจะหาเหตุผล ข้ออ้าง มาสนับสนุนให้ตัวเราทำแบบเดิมซ้ำๆ ต่อไป

Druzy Quartz ยังสอนให้เราตระหนักเสมอว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เราเป็นผู้กำหนด และเป็นผู้ทำมันขึ้นมาเอง เพื่อให้เราให้ความสำคัญกับการ set intention และ กำหนดความตั้งใจในการลงมือทำของเรา

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ