Picasso jasper

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Picasso Jasper

Picasso Jasper หรือที่เรียกว่า Picasso Marble หรือ Picasso Stone จริงๆ แล้วไม่ใช่ Jasper แต่เป็น Limestone ที่เกิดจากกดทับกันใต้ผิวโลก และมี Iron Oxides ที่สร้างลวดลายขึ้นมา

Picasso Jasper เป็นหินที่เสริมการนั่งสมาธิ เพราะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจ intuitive knowledge หรือธรรมะได้ในเชิงรูปธรรม และสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

Picasso Jasper ทำให้เราออกจากความกลัว ด้วย strong sense of security ทำให้เราอยู่อย่างคนที่มีหวัง และเป็นบวกกับชีวิต

ถ้าการมีกัลยาณมิตร การมีคนดีๆ รายล้อม คือสิ่งที่เราต้องการ Picasso Jasper จะช่วยดึงดูดคนเหล่านั้นให้เข้ามา

เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่เคยดีต่อกัน และเกิดต้องห่างกันไป จะกลับมาสนิมสนมและเกื้อกูลกันใหม่ ผ่านการสมาธิกับ Picasso Jasper

Picasso สอนให้เราสอนให้เรามองตัวเองให้ขึ้น มองชีวิตว่าดี มองคนรอบข้างอย่างชื่นชม ส่งผลให้เรามีความสุขกับชีวิต และเปิดใจยอมรับโอกาส และคนดีๆ ให้ได้เข้ามามีความสัมพันธ์ดีๆ ร่วมกัน

เสริมกันกับ Yellow Septarian

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

-50%