Gold Sheen Obsidian

แสดง %d รายการ

Chakra

Element


Gold Sheen Obsidian

Gold Sheen Obisdian เป็นหินที่นำเราไปสู่การหลุดพ้น โดยมีบทบาทใน 2 ส่วนของอริยสัจ 4 คือ “สมุทัย” และ “นิโรธ” ซึ่งถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว เป็นธรรมะที่ยากมากที่จะเข้าถึง เพราะเรามักจะไปจัดการกันที่ตัวทุกข์ เพื่อให้หมดทุกข์ แต่ไม่ได้จัดการกันที่ตัวเหตุแห่งทุกข์นั้น การสมาธิกับ Gold Sheen Obsidian จึงทำให้เรามองออกว่า รูปแบบความเชื่อ ความคิด และการกระทำแบบไหน เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่นำพาทุกข์ที่มีอยู่นั้นมาให้ เพราะเมื่อเข้าใจเหตุแห่งทุกข์แล้ว เราย่อมหยุดมันได้

Gold Sheen Obsidian ยังสอนเราว่า “เมื่อเราหยุด เราจะหลุด” ซึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผู้ซึ่งบรรลุธรรมแล้วด้วยการปฏิบัติธรรมนั้น ไม่ต้องวนอยู่ในทุกข์เดิมๆ ต่อไป… Gold Sheen Obsidian จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เรา หยุดได้ พอได้ ละได้

Gold Sheen Obsidian ทำงานกับ solar plexus จักระ ทำให้เรานำความตั้งใจของเราไปใช้เพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากวงจรอุบาท ที่ทำให้เราย่ำแย่ จิตใจตกต่ำ หมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ทำร้ายตัวเราเอง ได้

Gold Sheen Obsidian ทำให้มองอนาคตออกว่าเราจะออกมาดีได้อย่างไร ผ่านการทบทวนสิ่งที่ผ่านมาในอดีตมากพอจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่ละเมียด เราจึงเห็นทางไปสู่อนาคตที่ดีได้

การสมาธิกับ Gold Sheen Obsidian อย่างต่อเนื่องยังช่วยให้เราค้นพบ ความสามารถพิเศษที่เรามี ผ่านโอกาสที่เข้ามา เพื่อที่จะได้นำความสามารถนั้นออกมาใช้

Gold Sheen Obsidian ช่วยกำจัดความกังวลในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะความกังวลจาก “ความไม่รู้วิธีการ” แล้วพาเราไปสู่การเข้าใจว่าจะจัดการแต่ละอย่างไรให้เหมาะสมได้ตามวาระที่เข้ามา

เสริมกันกับ Libyan Gold Tektite

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ