Blue Fluorite Crystal

Chakra

Element


Blue Fluorite Crystal

Blue Fluorite Crystal เป็นหินที่ทำให้ความคิดของเราสงบลง โดยเฉพาะความคิดที่หมกมุ่น ฟุ้งซ่าน และไม่เป็นประโยชน์ ใครที่รู้สึกว่า ความคิดของตัวเองเริ่มเป็นพิษกับตัวเอง และเป็นภัยกับผู้อื่น การคว้า Blue Fluorite มานั่งสมาธิด้วยจะทำให้ความคิดเหล่านั้นค่อยๆ คลายตัวออก

Blue Fluorite Crystal ทำให้เรามีทัศนคติที่เป็นกลางต่อสิ่งต่างๆ ไม่หลง และไม่เกลียด แต่พิจารณาสิ่งนั้น หรือ คนๆ นั้นตามจริง ส่งผลให้เราเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

Blue Fluorite Crystal ช่วยให้เรา “ยอมรับ” ความต้องการลึกๆ ที่มีอยู่ในใจเรา เพื่อไม่ให้ความต้องการเหล่านั้นบงการชีวิตเรา แต่เปลี่ยนเป็นความฝันและ motivation ที่พาเราไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

Blue Fluorite Crystal ส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็น “ลำดับ” อันเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ดีๆ เพราะการมองเป็นระบบ จัดการสิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสมนั้น ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างไม่ติดขัด

Blue Fluorite Crystal ส่งเสริมให้เรามีความซื่อสัตย์ และ ยุติธรรม ทำให้การวางตัวของเรานั้นอยู่บนความจริง และความถูกต้องเสมอ

Blue Fluorite Crystal ทำให้เราปล่อยวางนิสัยชอบตัดสิน, ความคาดหวังกับคนอื่น, ความอยากดีอยากเด่น, ความอยากเป็นที่หนึ่งเหนือคนอื่น ไปได้

การสมาธิกับ Blue Fluorite Crystal หลังจากการทำ Past Life Healing เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะช่วยทำให้กระบวนการ clear karmic pattern มีความสมบูรณ์ และ ก่อเกิดเป็นการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณขึ้นไปอีกขั้น

ข้อมูลหินนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ VANANDA ที่เกิดจากการ ทำ Quantum Meditation โดย ครูกิ๊บ นลิศา เพื่อส่งต่อ จิตวิญญาณของหิน ผ่านตัวหนังสือ มาสู่คุณ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก