นโยบายการลบข้อมูล (Data Deletion Policy)

เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้
โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้แก่เราภายในระยะเวลาที่กำหนดและจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้กรอกเข้ามา (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ) จะถูกเก็บไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระบบของเรา แต่คุณสามารถขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยแจ้งเรื่องเข้ามาที่อีเมล it@nalisa-associates.com เราจะทำการตรวจสอบและดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 7 วัน
1.2 ในกรณีที่คุณต้องการให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากเราดำเนินการลบบัญชีตามคำขอของคุณแล้ว เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของคุณ และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1.2.1 เพื่อตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่คุณอาจแจ้งเข้ามาในภายหลัง
1.2.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของบริการ
1.2.3 เพื่อระงับข้อพิพาทหรือตรวจสอบค่าบริการคงค้าง
1.2.4 เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิด
1.3 เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลของงานที่ระบบเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น รหัสลูกค้า รหัสออเดอร์ เป็นต้น) หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและนโยบายของเรา